Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Leader częścią PROW

W latach 2007–2013 „Leader” nie będzie jak w poprzednich latach osobnym programem, lecz został włączony w główny nurt programowania finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Polsce jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jako oś IV tego programu.

Oś IV PROW: „Leader”

Celem jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynienie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Pomocne w osiąganiu tych celów osi będą również projekty współpracy.
Zgodnie z opisem osi IV, zawartym w PROW, „Leader” jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich przez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.  Jest także oddolnym podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegającym na opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz wdrożeniu wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
„Leader” obejmuje następujące działania:

  1. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju;
  2. Wdrażanie projektów współpracy, międzyregionalnej i międzynarodowej, zawartych przez dwa lub więcej LGD na wspólne realizowanie przedsięwzięć;
  3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym m.in. badania nad obszarem objętym LSR, szkolenia, promocja, animowanie społeczności lokalnych, koszty funkcjonowania LGD.  

W działaniu: wdrażanie  Lokalnej Strategii Rozwoju, zatwierdzonej przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na wdrożenie tej strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom (prywatnym i instytucjonalnym) w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi III PROW:

  1. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (pomocy udziela się z tytułu podjęcia i rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem, usług transportowych; usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwo lub usług informatycznych); beneficjentem – osoba fizyczna, ubezpieczona w KRUS; kwota do 100 tys. zł – 50% kosztów kwalifikowanych projektu;
  2. odnowa i rozwój wsi (budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służące promocji obszarów wiejskich, w tym zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji itp., kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, budowa i przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych itp., zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie; odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników, zabytków i miejsc pamięci, kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów); beneficjentem – gmina, instytucja kultury, kościół, organizacja pozarządowa, kwota dla jednej miejscowości do 500 tys. – 75% kosztów kwalifikowanych projektu;
  3. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw –  pomocy udziela się z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem, usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwo produktów rolnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy, rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne; beneficjentem osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikro przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót do 2 mln euro;  kwota dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 500 tys, zł (jedynie dla przetwórstwa produktów rolnych do 100 tys. zł) – 50% kosztów kwalifikowanych

W ramach realizacji LSR można także uzyskać środki na realizację tzw. małych projektów, do kwoty 25 tys. zł (organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć nieinwestycyjnych o charakterze  edukacyjnym, promocja i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, artystycznej itp., rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym utworzenie lub zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, wydanie folderów, oznaczanie obiektów, inicjowanie powstawania, rozwój, wprowadzenie na rynek oraz podnoszenie jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, surowcach i produktach rolnych, a także tradycyjnych sektorach gospodarki, organizacja imprez kulturalnych, sportowych na obszarze LGD, zakup i nasadzania tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin).

Wnioski kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach osi 4 mogą dotyczyć tylko projektów zgodnych z LSR, przyjętą przez LGD i zatwierdzoną przez samorząd województwa.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009