Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Lokalna Strategia Rozwoju

„Leader” jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe itp., a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego.
Struktura i treść LSR (na podstawie projektu rozporządzenia) obejmuje:

1. Charakterystyka LGD:

 • nazwa i status prawny LGD, data rejestracji w KRS, numer w tym rejestrze;
 • opis procesu budowania partnerstwa;
 • charakterystyka członków LGD lub partnerów i sposobów rozszerzania/zmiany składu LGD;
 • struktura organu decyzyjnego (rady) LGD;
 • zasady i procedury funkcjonowania LGD;
 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób wchodzących w skład organu decyzyjnego LGD, w formie załącznika podlegającego aktualizacji;
 • doświadczenie LGD i jej członków albo partnerów w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności:

 • uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne, kulturowe;
 • ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej;
 • specyfika obszaru.

3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych w ramach LSR przedsięwzięć.

5. Określenie misji LGD.

6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR.

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć.

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć.

9. Określenie procedury oceny zgodności operacji (wybranych projektów) z LSR i wyboru operacji przez LGD oraz kryteriów,  na podstawie których jest oceniania zgodności operacji z LSR, a także procedury zmiany tych kryteriów.

10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji.

11. Opis procesu przygotowania LSR:

 • sposób i procedury opracowania strategii;
 • podmioty uczestniczące w pracach;
 • forma konsultacji społecznych.

12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji strategii.

13. Zasady i sposób dokonania oceny (ewaluacji) własnej.

14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR.

15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów na obszarze objętym LSR.

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich.

17. Informacja o załącznikach.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009